گرنت : ماده کوارکی در شرایط حاد و گذار فاز کوانتوم کرومودینامیک

استاد : دکتر صدوقی
دانشکده و گرایش : مهندسی فیزیک
سال آغاز به کار پروژه : 1396

توضیحات

بررسی گذار فاز کوانتوم کرومودینامیک یکی از مهمترین سؤالات در چارچوب فیزیک ذرات بنیادی است. تصور بر این است که این نوع گذار در لحظات ابتدای عالم منجر به بوجود آمدن حالات مقید هادرونی شده است. نوکلئونها (پروتون‌ها و نوترون‌ها)، به عنوان اجزای تشکیل دهنده هسته اتم‌ها، از جمله این هادرون‌ها  می باشند، که خود از کوارک‌هایی ساخته می شوند که در داخل کیسه هادرونی محبوس شده اند. گذار فاز کوانتوم کرومودینامیک همراه با گذار از فاز محبوس شدگی و آزادی کوارک‌های تشکیل دهنده هادرون‌ها است. برای مطالعه تجربی این نوع گذار از آزمایش برخورد یون‌های سنگین استفاده می شود. تصور بر این است که در لحظات اولیه این نوع برخورد، ماده کوارکی در کسری از ثانیه از فاز پلاسمای کوارک-گلئون عبور و به سرعت به فاز موسوم به گاز هادرونی گذار می نماید. در ضمن در برخورد غیر مرکزی یونهای شتابدار میدان‌های مغناطیسی بسیار قوی تولید می شوند که می توانند خواص ماده کوارکی را که در معرض این میدان قرار دارد، تحت تاثیر قرار دهند.  هدف از طرح ارائه شده، بررسی گذار فاز کوانتوم کرومودینامیک در شرایط حاد از جمله در حضور میدان‌های مغناطیسی بسیار قوی است.