‫ گرنت صنعتی

به‌ منظور جهت‌دهی پژوهش‌های دانشگاه در راستای توسعه پژوهش‌ها و فناوری‌های مورد نیاز واحدهای صنعتی و یا پژوهشی خارج از دانشگاه، دانشگاه با مذاکره و تفاهم با واحدهای صنعتی، از پژوهش‌های برنامه محوری که در قالب هسته‌های پژوهشی مرکب از اساتید، پژوهشگران پسا دکتری و دانشجویان تحصیلات تکمیلی حول محورهای پژوهشی موردنیاز واحدهای صنعتی انجام گردد در قالب اختصاص اعتبار پژوهشی سه ساله حمایت خواهد نمود.

یک هسته پژوهشی برنامه محور هسته‌ای است که با محوریت یک عضو هیأت علمی و با مشارکت سایر اعضاء هیأت علمی، پژوهشگر پسا دکتری، دانشجویان دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی به منظور انجام پژوهش موردنظر در برنامه ارائه شده تشکیل می‌گردد.

منظور از یک محور پژوهشی یک زمینه پژوهشی است که یک واحد صنعتی علاقه‌مند است با سرمایه گذاری در آن زمینه در طی یک دوره دو یا سه ساله، یک پایگاه دانشی یا فناوری حول آن در دانشگاه شکل گیرد تا بتواند در درازمدت به نیاز صنعت در آن زمینه پاسخگویی نماید.